ماده 1) طرفین قرارداد
ماده 2) موضوع قرارداد
ماده 3) مبلغ حق الزحمه قرارداد
ماده 4) مدت قرارداد
– مدت این قرارداد جهت ارائه طرح اولیه پس از دریافت اطلاعات کامل از کارفرما به مدت ….. روز کاری می باشد.
– زمان بررسى و اظهار نظر و تاييد نمونه اوليه توسط كارفرما حداكثر به مدت 2 روز کاری می باشد.
– مدت زمان تحويل نهايى موضوع قرارداد طراحی پس از تایید توسط کارفرما حداكثر 10 روز کاری می باشد.
– شروع زمان بندى اجراى قرارداد منوط به پرداخت پيش پرداخت از سوى كارفرما به مجری و نيز تحويل اطلاعات و مدارك مورد نياز جهت اجراى موضوع قرارداد می باشد.
– طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش پرداخت به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته می شود.
ماده 5) شرایط پرداخت
– مبلغ 50 درصد از مبلغ کل قرارداد، در تاریخ عقد قرارداد، نقدا بعنوان پیش پرداخت به مجری پرداخت می گردد.
– مبلغ 50 درصد از مبلغ کل قرارداد پس از تأیید کارفرما نسبت به انجام بی عیب و نقص موضوع قرارداد پرداخت می گردد.
** توضیح) پیش از تحویل فایل های نهایی باید مبلغ کل قرارداد، از سوی کارفرما به مجری تسویه گردد.
ماده 6) تعهدات مجری
– مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را در مدت زمان ذکر شده در بند مدت قرارداد به کارفرما تحویل نماید.
– مجری متعهد می گردد حداکثر تا 3 اتود و حداکثر تا 3 مورد ویرایش را طراحی و به کارفرما تحویل نماید. در صورت عدم تایيد هيچ يک از طرح ها توسط کارفرما، مبلغ پیش پرداخت که معادل 50 درصد از مبلغ کل قرارداد می باشد به عنوان حق الزحمه برای طراح در نظر گرفته شده و این امر به منزله پایان قرارداد تلقی خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچ یک از طرح ها، کارفرما حق استفاده از ایده ها و طرح های ارائه شده توسط طراح را ندارد.
– كلیه اطلاعاتى كه توسط كارفرما به عنوان اطلاعات محرمانه در اختيار مجری قرار می گیرد از سوی طراح محرمانه تلقی می گردد و مجری موظف به حفظ و نگهدارى اطلاعات داده شده می باشد.
ماده 7) تعهدات کارفرما
– کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی را در اختیار طراح قرار دهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز، طراح هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در ماده 4 بر عهده نخواهد داشت.
– چنانچه چند نمونه اولیه طراحى توسط طراح گرافيك جهت بررسى به كارفرما ارائه گردد، كارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت.
– چنانچه بعد از تاييد نمونه نهایی كه به تایید طرفين قرارداد رسيده است، كارفرما انجام تغييراتى را در آن درخواست نمايد، ملزم به پرداخت هزينه اى مرتبط بر انجام تغييرات كه توسط طراح گرافيك اعلام می گردد می باشد.
– کارفرما متعهد می گردد کلیه موارد ذکر شده در ماده 5 (شرایط پرداخت) را به طراح تحویل نماید.
** پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایل نهایی از طرح تایید شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.
ماده 8) موارد فسخ قرارداد
– انتقال موضوع قرارداد به شخص ثالث به منظور طراحی
– عدم رعایت بازه زمانی مدت قرارداد و عدم رعایت شرایط پرداخت.
– در صورتی که برای یکی از طرفین قرارداد شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد که ادامه همکاری در جهت اجرای موضوع قرارداد را غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت به اطلاعات و اسرار از ادامه همکاری انصراف دهد.
ماده 1) طرفین قرارداد
ماده 2) موضوع قرارداد
ماده 3) شروع قرارداد
– این قرارداد به محض امضای طرفین قرارداد نافذ خواهد بود.
– مدت انجام قرارداد از تاریخ عقد قرارداد به مدت ….. روز کاري بوده و شروع آن پس از پرداخت مبلغ پيش پرداخت و ارائه مطالب از طرف کارفرما مي باشد.
ماده 4) مبلغ قرارداد
** تبصره یک: بدیهی است در صورت عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدید دامنه و هاست پس از اعلام مجری در سررسید هر سال، مجری هیچگونه مسئولیتی در قبال عواقب از بین رفتن اطلاعات و داده های سایت و هرگونه خسارات وارده به سیستم را نخواهد داشت.
** تبصره دو: هزینه های مربوط به خرید پنل پیامکی، چت آنلاین با امکانات فوق پیشرفته و یا موارد درخواستی جدید که نیاز به خرید یا تهیه از سایر شرکتها می باشد بر عهده کارفرما می باشد.
ماده 5) پرداخت حق الزحمه
– کارفرما موظف است حق الزحمه فعالیت های انجام شده توسط مجری را بصورت نقدی پرداخت نماید .
– کارفرما به عنوان پیش پرداخت باید حداقل 50 درصد قرارداد را به محض عقد قرارداد به مجری پرداخت کند و مابقی حق الزحمه در فازهای دوم 25 درصد و فاز سوم 25 درصد پرداخت گردد.
ماده 6) تعهدات طرفین
طرفین با نهایت حسن نیت ملزم به انجام تعهدات ذیل می باشند:
الف- تعهدات مجری
– مجری متعهد می گردد در صورت دریافت کلیه داده ها و موارد مورد نیاز در طراحی، موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده در ماده 3 به کارفرما تحویل نماید.
– مجری موظف است نسبت به تامین نیروی انسانی و کارشناسان لازم جهت اجرای مفاد قرارداد اقدام کند. مجری نمی تواند اجرای مفاد قرارداد را کلاً یا جزئاً به غیر واگذار نماید.
– مجری تعهد می نماید در صورت درخواست کارفرما عملیات توسعه موضوع قرارداد را طی عقد قرارداد جدیدی عهده دار گردد.
– مجری به مدت سه ماه پس از تحویل کامل، نظارت بر فعالیت سایت شامل اشکالات نرم افزاری و منطقی را بعهده می گیرد. بدیهی است این نظارت شامل مواردی از قبیل تغییر در طراحی و ساختار سایت و یا کم و زیاد کردن ماژولهای موضوع قرارداد نبوده و در صورت درخواست مجری، بصورت جداگانه صورتحساب جداگانه صادر خواهد شد.
– مجری هیچ گونه مالکیتی بابت دامنه کارفرما ندارد و مالکیت دامنه متعلق به کارفرما می باشد و هر زمان که کارفرما درخواست نماید انتقال دامنه به نام وی و یا فرد معرفی شده انجام می شود.
– مجری متعهد می گردد رمز عبور و آموزش کارکرد بخش کنترلی سایت را در اختیارکارفرما یا نماینده وی قرار دهد.
– مجری متعهد می گردد آموزشهای لازم در خصوص بخش کنترلی سایت را طی جلسه یک ساعته به نماینده کارفرما ارائه نماید.
– مجری متعهد می شود اصل امانتداری را در مورد مطالب گرفته از کارفرما را رعایت نموده و از افشاء اسرار کاری خودداری نماید. لیکن هیچ گونه مسولیتی در قبال در اختیار قرار گرفتن اطلاعات وب سایت به افراد غیر به هر نحوی از سوی کارفرما را ندارد.
– اطلاع دادن و یادآوری به کارفرما 30 روز کاری قبل از تاریخ انقضای هاست و دامنه به عهده مجری می باشد.
– مجری برای افزایش امنیت سایت و هاست و پشتیبانی از سایت می تواند از تمامی راهکاری فنی استفاده کند.
ب–تعهدات کارفرما
– کارفرما متعهد می گردد فردی را بعنوان نماینده تام الاختیار خود برای نظارت پیاده سازی موضوع قرارداد به مجری معرفی نماید و کلیه مکاتبات از طریق این شخص و ایمیلی که کارفرما مشخص می کند انجام می شود.
– کارفرما متعهد می گردد کلیه اطلاعات مورد نیاز طراحی سایت را در اختیار مجری قراردهد. بدیهی است در صورت عدم تحویل اطلاعات و تصاویر صحیح مورد نیاز در طراحی به مجری، مجری هیچگونه مسئولیتی در خصوص تحویل به موقع موضوع قرارداد در مدت زمان ذکر شده در ماده 2 بر عهده نخواهد داشت.
– کارفرما موظف است نام و لینک سایت مجری را به عنوان طراح و پشتیبان، تا هر زمان که از سایت و مدیریت محتوای ساخته شده توسط مجری استفاده شود، در فوتر صفحه اصلی سایت خود درج کند .
– پرداخت هزینه تهیه دامنه جدید و تمدید دامنه و هاست و یا افزایش فضای مورد نیاز برای هاست سایت بر عهده کارفرما می باشد.
ماده 7) حل و فصل اختلافات
تمامی اختلافات ناشی از این قرارداد ابتدا باید از طریق مذاکره و سازش میان طرفین حل و فصل گردد و در صورت عدم توافق و رفع اختلافات، نظر جناب آقای …………/ سرکار خانم…………….. بعنوان داور مرضی الطرفین ملاک عمل بوده و لازم الاتباع برای طرفین خواهد بود. در غیر این صورت اختلاف از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری خواهد بود.